Start Personel przedszkola

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce PDF Drukuj Email
czwartek, 14 marca 2013 13:27, odsłon: 8201

 

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

 


  1. Zapisywanie dziecka do przedszkola

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola powinni wypełnić kartę zgłoszenia i po podpisaniu złożyć ją tylko w jednej placówce. Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie do dnia 15.04.2014 r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji. W chwili rozpoczęcia rekrutacji karty zgłoszenia można będzie pobrać w przedszkolu, jak również na stronie internetowej przedszkola.

 

PLIK DO POBRANIA

Karta zgłoszenia .odt

Karta zgłoszenia .pdf

 

Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole od 1 września br. wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 22 kwietnia br. W przypadku, gdy dziecko znajdzie się na liście dzieci przyjętych do przedszkola rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola. Podpisanie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa obowiązuje przez okres od 1 IX 2014 r. do 30 VI 2015 r.

Umowę rodzice podpisują z dyrektorem przedszkola, w terminie przez niego wyznaczonym, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia br. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

  1. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzic/opiekun prawny składa więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

  1. Wyjaśnienia dodatkowe:

Jednolite kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015 (dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności):

Kryteria główne – zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.)


1. dziecko 5 i 6-letnie, (r. 2007, r. 2008) odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
2. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dziecko z orzeczenienim o potrzebi kształcenia specjalnego)
3. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkla
4. dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego
5. dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych
6. dziecko w rodzinie zastępczej

 

Kryteria dodatkowe obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 :

1. kontynuujące edukację w przedszkolu,

2. dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,

3. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,

4. dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),

5. dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza obszarem miasta Hajnówka mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, w miarę posiadania przez placówki wolnych miejsc, pod warunkiem, że gmina na terenie której zamieszkują, wyrazi zgodę na partycypację w kosztach pobytu dziecka w przedszkolu w Hajnówce.

Potwierdzanie złożonych danych - za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada rodzic, prawny opiekun.

Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola określa uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

 

Ważne terminy:

  • od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. przyjmowanie w przedszkolach kart zgłoszenia,
  • w dniu 23 kwietnia 2014 r. ogłoszenie wyników naboru. Listy wszystkich dzieci, które zostaną objęte opieką przez przedszkole wywieszane będą w placówkach uczestniczących w rekrutacji.

  • do dnia 30 kwietnia 2014 r. podpisywanie umów z przedszkolem, w którym dziecko znalazło miejsce w trakcie rekrutacji. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” można otrzymać – w czasie trwania rekrutacji – w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej:

Przedszkole nr 1 - www.przedszkole1.hajnowka.pl

Przedszkole nr 2 - www.przedszkole2.hajnowka.pl

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – www.przedszkole3.hajnowka.pl

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi – www.przedszkole5.hajnowka.pl

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information