Start Rok 2018/2019 Zapytanie ofertowe

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
czwartek, 20 września 2018 20:07, odsłon: 2151

Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWP 2014-2020

na dostawę cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat

do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,

zapytanie realizowane w ramach projektu 

pt: Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”
 

 

Dyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dorota Ewelina Durzyńska

 

 


 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy). Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”.  Realizowanego przez Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Hajnówce ul. Rzeczna 3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 
 
I.  Tryb udzielenia zamówienia: a) postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie Zapytania ofertowego. b) Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. c) zapytanie ofertowe nie podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl II. Zamawiający: Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rzeczna 3 17-200 Hajnówka NIP 5431541447 REGON 050255280 tel.: (85) 684 35 05,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. III. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, tj.:   śniadanie do 40 posiłków w każdą sobotę miesiąca, z wyłączeniem dni świątecznych: o godz.: 9.00,  obiad, składający się z zupy, drugiego dania i kompotu do 40 posiłków w każdą sobotę miesiąca, z wyłączeniem dni świątecznych: o godz.: 12:00 zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego jadłospisem, własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom), w pojedynczych opakowaniach jednorazowego użytku umożliwiających dziecku bezpośrednie spożycie. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:  a) o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada pozwolenie na prowadzenie działalności w przedmiocie zamówienia b) opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  warunek, o którym mowa w Rozdz. IV pkt a. niniejszego Zapytania ofertowego, zostanie zweryfikowany na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego wypisu z KRS poświadczającego uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.  V. Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: a) całkowita cena oferty – waga 80%  b) doświadczenie – waga 20%, obsługa cateringowa gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat z dostawą na wskazane miejsce poświadczona referencjami o rzetelności wykonania, lub c) doświadczenie – waga 10% obsługa cateringowa gotowych potraw dla młodzieży szkolnej w innej grupie wiekowej zbiorowego żywienia z dostawą na wskazane miejsce poświadczona referencjami o rzetelności wykonania d) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbą punktów

 
Projekt pt.: „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020.
 
 
  Opis sposobu przyznania punktacji: a) Kryterium ocena oferty – całkowita cena oferty ilość punktów obliczona zostanie według wzoru:                                                                           Cmin        P = ------------ x 100 x Wk                  Cof gdzie: Cmin – najniższa cena brutto (wartość brutto zamówienia) spośród wszystkich ofert Cof  – cena brutto oferty ocenianej (wartość brutto zamówienia) P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Całkowita cena oferty”; Wk – waga kryterium (80%).     b) inne warunki dotyczące ceny: - cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie  w kwocie brutto; - cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, - cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen, - cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia, - w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:  c) kryterium oceny oferty – doświadczenie,  Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:             Gmax      P= ------------ x 100 x Wk              Gof gdzie: Gmax – usługa określona w Rozdz. IV pkt b),  Gof  –  usługa wskazana przez Wykonawcę P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „doświadczenie” Wk – waga kryterium (20%). d) Ostateczna ocena punktowa Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o ustalone w Zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert: „Całkowita cena oferty”               Cmin                             Gmax      P =  --------  x 80 + -------- x 20               Cof                    Gof Oznaczenia: Cmin – najniższa cena brutto (wartość brutto zamówienia) spośród wszystkich ofert Cof – cena brutto oferty ocenianej (wartość brutto zamówienia) Gmax – usługa określona w Rozdz. IV pkt b),  Gof  –  usługa wskazana przez Wykonawcę P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana Wyniki końcowych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. e) oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji ofertowej Zamawiającego. VI. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty 1. ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rzeczna 3 17-200 Hajnówka, gabinet dyrektora przedszkola (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ofertę należy podpisać: „Dostawa cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce”,  2. oferty przesłane pocztą e-mail należy dostarczyć w oryginale do siedziby Zamawiającego w terminie tj. 28.09.2018 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) 3. oferty które wpłyną do siedziby Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane,  4. termin realizacji zmówienia określa się od dnia 06.10.2018 roku, z tym, że umowa musi być podpisania przez

 
Projekt pt.: „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020.
 
 
Wykonawcę w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego.
 
VII. Informacja na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjanta, który jest Zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy pzp Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego Oświadczenie w zakresie braku w/w powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. VIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą IX. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką  możliwość przewiduje Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres przedmiotu zamówienia. X. Informacja o składaniu ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XI. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, udzielanych Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat  od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień. XII. Sposób przygotowania oferty a) Ofertę należy przygotować w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski. b) oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym. 3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, oświadczenia, dokumenty, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą Formularz ofertowy. 8. Do Formularza ofertowego należy załączyć: a) zaakceptowany i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3) c) zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (załącznik nr 4) d) klauzulę informacyjną (ochrona danych osobowych) - w przypadku osoby fizycznej (załącznik nr 5) e) referencje poświadczające wykonanie usług f) wypis z KRS XIII. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dorota Durzyńska - dyrektor przedszkola pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: (85) 684 35 05 (kontakt w dni robocze w godz.: 10.00-12.00). XIV. Informacje dodatkowe: a) W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku „Formularz

 
Projekt pt.: „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020.

 

Załączniki:

 

images/stories/pliki/18.09.21_formularz_ofertowy_zalacznik_2.odt

images/stories/pliki/18.09.21_klauzula_informacyjna_zalacznik_5.pdf

images/stories/pliki/18.09.21_szczegolowy_opis_zamowienia_zalacznik_1.pdf

images/stories/pliki/18.09.21_zalacznik _3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

images/stories/pliki/18.09.21_zalacznik_4_wzor_umowy.pdf

images/stories/pliki/18.09.21_zapytanie_ofertowe_3_catering.pdf

 

 


 
 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information