Start Rok 2018/2019 Zapytanie ofertowe

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
wtorek, 04 września 2018 18:24, odsłon: 4436

Zapytanie ofertowe nr 2.1/RPOWP 2014-2020

na zakup, dostawę oraz montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i bezpiecznej nawierzchni do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”.  Realizowanego przez Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Hajnówce ul. Rzeczna 3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

 

I.                      Tryb udzielenia zamówienia:

a)    postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie Zapytania ofertowego.

b)    zapytanie ofertowe nie podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II.                   Zamawiający:

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3 17-200 Hajnówka

NIP 5431541447 REGON 050255280

tel.: (85) 684 35 05,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III.                  Opis przedmiotu zamówienia:

a)     przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę oraz montaż urządzeń i bezpiecznej nawierzchni (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża), zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz poniższe czynności: − opracowanie koncepcji – projektu umiejscowienia nowych urządzeń wkomponowanych w istniejące urządzenia placu zabaw − przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych (dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym) − uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa − regeneracji istniejącego trawnika zniszczonego w trakcie prac montażowych.

IV.                 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

a)        o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

b)        opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

       - w przypadku warunku, o którym mowa w Rozdz. IV pkt a. niniejszego Zapytania ofertowego, Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – co najmniej dwie usługi, gdzie każda z tych usług dotyczyła zakupu, dostawy oraz urządzeń na placu zabaw i bezpiecznej nawierzchni (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża oraz wykaże, że w ramach montażu przeprowadził poniższe czynności: − opracowałkoncepcję – projektu umiejscowienia nowych urządzeń wkomponowanych w istniejące urządzenia placu zabaw lub koncepcję nowego placu zabaw − przygotowałdokumentacjęniezbędnądo zgłoszenia robót budowlanych (dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym) − uzyskałwszelkieopiniei uzgodnieniawymaganeobowiązującymi przepisami prawa –oraz dokonałregeneracji istniejącego trawnika zniszczonego w trakcie prac montażowych.

c)     dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem ofertowym wykaz usług w tym zakresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

d)    warunki płatności: przelew do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego,

V.                   Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

a)        całkowita cena oferty – waga 80%

b)        gwarancja – waga 20%, okres gwarancja musi zostać określony jako liczba miesięcy, z tym, że gwarancja musi obejmować okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy

c)        za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbą punktów

Opis sposobu przyznania punktacji:

a)        Kryterium ocena oferty – całkowita cena oferty

ilość punktów obliczona zostanie według wzoru:

                                                                                     Cmin 

                                                                                                                      P = ------------ x 100 x Wk

                                                                                   Cof

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto (wartość brutto zamówienia) spośród wszystkich ofert

Cof  – cena brutto oferty ocenianej (wartość brutto zamówienia)

P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Całkowita cena oferty”;

Wk – waga kryterium (80%).

  

b)        inne warunki dotyczące ceny:

-          cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
w kwocie brutto;

-          cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

-          cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,

-          cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia,

-          w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:

c)     kryterium oceny oferty – gwarancja (liczba miesięcy nie krótsza niż 24 miesiące i nie dłuższa niż 60 miesięcy sposób obliczenia,

Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

                                                                              Gmax

                                                                                                                      P= ------------ x 100 x Wk

                                                                               Gof

gdzie:

Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny (wyrażony w  miesiącach – maksymalnie 60 miesięcy) spośród ofert

Gof  – okres gwarancyjny (wyrażony w miesiącach – nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) ocenianej oferty

P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Gwarancja (liczba miesięcy – nie krótsza niż 24 miesiące i nie dłuższa niż 60 miesięcy)”

Wk – waga kryterium (20%).

d)        Ostateczna ocena punktowa

Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o ustalone w Zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert: „Całkowita cena oferty” oraz „Gwarancja (liczba miesięcy)”, obliczane zgodnie z poniższym wzorem:    

             Cmin                             Gmax

     P =  --------  x 80 + -------- x 20

              Cof                    Gof

Oznaczenia:

Cmin – najniższa cena brutto (wartość brutto zamówienia) spośród wszystkich ofert

Cof – cena brutto oferty ocenianej (wartość brutto zamówienia)

Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny (wyrażony w  miesiącach – maksymalnie 60 miesięcy) spośród ofert

Gof  – okres gwarancyjny (wyrażony w miesiącach – nie krótsza niż 24 miesiące i nie dłuższa niż 60 miesięcy) ocenianej oferty

P – liczba punktów ocenianej oferty.

Wyniki końcowych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.

e)        oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji ofertowej Zamawiającego.

VI.                 Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

1.          ofertę należy złożyć do dnia 19.09..2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rzeczna 3 17-200 Hajnówka, gabinet dyrektora przedszkola(liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ofertę należy podpisać: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”,   

2.          formularz oferty przesłany pocztą e-mail powinien być podpisany podpisem elektronicznym lub skan wersji papierowej.

3.          oferty które wpłyną do siedziby Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane,

4.          termin realizacji zmówienia określa się do dnia 30.10.2018 roku, z tym, że umowa powinna być podpisania przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego,

VII.                Informacja na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjanta, który jest Zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego Oświadczenie w zakresie braku w/w powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VIII.              Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą

IX.                 Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką
możliwość przewiduje

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ponieważ zamówienie nie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres przedmiotu zamówienia.

X.                   Informacja o składaniu ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XI.                 Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, udzielanych
Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu
podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile
Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

XII.               Sposób przygotowania oferty

a) Ofertę należy przygotować w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.

b) oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, oświadczenia, dokumenty, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.

7. Wszelkie poprawki  lub  zmiany w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w czytelny sposób i parafowane  własnoręcznie  przez  osobę/y  podpisującą  Formularz ofertowy.

8. Do Formularza ofertowego należy załączyć:

a) wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 3)

b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr

c) zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (załącznik nr 5)

d) wykaz usług (załącznik nr 6)

e) klauzulę informacyjną (ochrona danych osobowych) - w przypadku osoby fizycznej (załącznik nr 7)

f) karty katalogowe oferowanego sprzętu.

XIII.              Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia

Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dorota Durzyńska - dyrektor przedszkola pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: .: (85) 684 35 05(kontakt w dni robocze w godz.: 10.00-12.00).

XIV.              Informacje dodatkowe:

a)       W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku „Formularz ofertowy” podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewzywania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących bądź wadliwie złożonych dokumentów, jeżeli z przebiegu postępowania będzie wynikać, że pomimo uzupełnienia dokumentów nie ma możliwości wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub w przypadku gdy Zamawiający zamierza unieważnić postępowanie.

b)       Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych dla uczestników zamówienia od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

c)       Płatność związana z zakończeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie uregulowana w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

d)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty oraz zamieści stosowną informacje na stronie internetowej Zamawiającego.

e)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli ze względu na zakres wprowadzonych zmian jest to konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

 

Lista załączników do Zapytania ofertowego

1.       Załącznik nr 1  Opis Przedmiotu zamówienia

2.       Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego

3.       Załącznik nr 3 Wzór kosztorysu przedmiotu zamówienia

4.       Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającym

5.       Załącznik nr 5 Wzór umowy

6.       Załącznik nr 6 Wykaz usług

7.       Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna

 

Załączniki:

images/stories/pliki/18.09.04_klauzula_informacyjna_załacznik_7.doc

images/stories/pliki/18.09.04_kosztorys_ofertowy_załacznik_3.doc

images/stories/pliki/18.09.04_oswiadczenie_o_braku_powiazan_zalacznik_nr_4.odt

images/stories/pliki/18.09.04_szczegolowy_opis_zamowienia_zalacznik_1.doc

images/stories/pliki/18.09.04_zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego.odt

images/stories/pliki/18.09.04_zalacznik_nr_6_wykaz_usług.odt

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dorota Ewelina Durzyńska

 

 

 

następna »

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information